Mediácia je spôsob riešenia sporu, kde mediátor ako tretia nezávislá a nezaujatá osoba pomáha stranám identifikovať ich záujmy a nabáda ich, aby hľadali spoločné praktické riešenia,  ktoré uspokojujú obe strany.

Cieľom  mediácie  je uzatvorenie  vzájomnej  dohody strán o riešení ich sporu, ktorú účastníci mediácie akceptujú, pričom sa prihliada na záujmy oboch strán. Výsledkom úspešnej mediácie je často aj nastolenie dobrých vzťahov a lepšej komunikácie medzi stranami do budúcna.

Spory vhodné na mediáciu:

  • manželské, partnerské a rodinné spory
  • občianskoprávne spory
  • pracovné a pracovnoprávne spory
  • obchodné a obchodnoprávne spory
  • spotrebiteľské spory