Cieľom činnosti združenia je:

 • poskytovať  všeobecne prospešné služby v oblasti sociálnej pomoci, sociálneho poradenstva, sociálnych služieb  a humanitárnej starostlivosti,
 • organizovať spoločenské, športové a kultúrne podujatia,
 • organizovať vzdelávacie aktivity,
 • poskytovať sociálne služby sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately pre deti a dospelých, za účelom predchádzania vzniku krízových situácií v rodine a prevencia sociálnopatologických javov, v zmysle zákona č. 305/ 2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele,
 • poskytovať sociálne služby za účelom prevencie vzniku, riešenia a zmiernenia nepriaznivej sociálnej situácie fyzickej osoby, rodiny alebo komunity. Tiež za účelom zachovania, obnovy alebo rozvoja schopnosti fyzickej osoby viesť samostatný život a na podporu jej začlenenia do spoločnosti, ako aj na zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných potrieb fyzickej osoby,  riešenia krízovej sociálnej situácie fyzickej osoby a rodiny a prevencie sociálneho vylúčenia fyzickej osoby a rodiny v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z, o sociálnych službách,
 • poskytovať supervíziu v zmysle zákona č. 305/ 2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z, o sociálnych službách,
 • poskytovať mediáciu v zmysle zákona č. 420/2004 Z.z. o mediácii,
 • poskytovať psychologické a terapeutické činnosti,
 • organizačne zabezpečovať a usporadúvať semináre, školenia, vzdelávacie programy, charitatívne podujatia a tvorivé dielne v súlade s cieľmi združenia,
 • zabezpečovať vydavateľskú činnosť, prípadne sa spolupodieľať na vydavateľskej činnosti  s inými subjektmi,
 • spolupracovať s domácimi a zahraničnými inštitúciami, podporovať výmenu skúsenosti a poznatkov, reprezentáciu členov združenia a ich činnosti v medzinárodných organizáciách a podieľať sa na projektoch  vrátane pomoci pri vytváraní medzinárodných kontaktov,
 • vyvíjať informačnú činnosť o možnostiach, ktoré poskytuje zariadenie a podujatiach v zariadení,
 • prevádzkovať chránenú dielňu,
 • vyvíjať činnosti na získavanie sponzorských, finančných a materiálnych darov a príspevkov pre združenie.